OP PIK - Partnerství znalostního transferu - výzva III

OP PIK - Partnerství znalostního transferu - výzva III


OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Partnerství znalostního transferu – Výzva III

 

Cíl podpory:    nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.             

Kdo může žádat:      

 • malé a střední podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí; MSP jako příjemce dotace uzavírá s výzkumnou organizací smlouvu o partnerství, ve které budou upraveny vzájemné vztahy včetně financování projektu a finančního vypořádání proplacené dotace

Termín:

 • Žádosti o podporu jsou přijímány od 17. 9. 2018 do 14. 12. 2018.

Výše a míra podpory:

 • dotace 0,5 mil. - 5 mil. Kč
 • v případě MSP bude poskytována dotace pouze v režimu de minimis
 • max. míra podpory: 70% ZV

Podporované aktivity zahrnují:

 • vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup; znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště
 • projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:
 1. zlepšení výrobních procesů
 2. vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb
 3. zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace
 • podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZNACE C10,11, 13 – 33; E 38.32; J 58-63, M 71.2, 72, 73.2, 74.1

 

Ostatní podmínky

 

Způsobilými výdaji jsou:

 • pro MSP: hardware a sítě, software a data, stroje a zařízení, mzdy a pojistné, cestovné, materiál
 • pro znalostního partnera: mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, přístup k informacím, databázím
 • znalostní organizace může dále uplatnit nepřímé (režijní) náklady paušální sazbou ve výši až 15 % rozpočtové položky Mzdy a pojistné (nezahrnuje mzdy a pojistné MSP). Způsobilé výdaje pro nepřímé náklady jsou osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních zařízení, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná publicita

Další podmínky:

 • podnik musí Znalostní organizaci poskytnout finanční příspěvek: 30% z její ZV
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • veškerý zisk z transferu znalostí prováděného organizací pro výzkum a šíření znalostí musí být znovu investován do primární činnosti této organizace
 • ve výzvě lze podat na 1 IČ maximálně 4 aktivní projekty. Znalostní organizace se mohou účastnit více partnerství dle vlastních kapacit.
 • v příručce způsobilých výdajů je stanoven maximální limit způsobilých výdajů do 1 000 000 Kč pro hardware a sítě, stroje a zařízení a software a data dále pak limit pro služby expertů ve výši 350 000 Kč.