SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - Bezpečnost

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - Bezpečnost


 

Zvýšení bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury

 

Program zaměřený na financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2021

Kdo může žádat:

 • Obec, resp. jejich organizační složky

Cíl podpory:

 • Opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace – oblast I;
 • Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy – oblast II.

Celkové způsobilé výdaje projektu:

 • Výše příspěvku pro jednoho žadatele může být minimálně 300 tis. Kč a maximálně 20 mil. Kč.

 

Intenzita podpory:  až 85 %

Termín výzvy: do 29. ledna 2021

 

Podporované aktivity:

 1. Příspěvek lze poskytnout na výstavbu, rekonstrukce a úpravy chodníků a výstavbu, rekonstrukci a bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) podél autobusových zastávek, včetně vlastních autobusových zálivů podél silnic I., II. nebo III. třídy a podél místních komunikací (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin:
  • Akce s věcnou orientací dle oblasti I musí tvořit jednu celistvou a propojenou pěší trasu. Výjimkou může být výstavba (rekonstrukce) bezbariérových úprav chodníků podél autobusových zálivů a vlastních autobusových zálivů linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) v rámci jedné trasy.

 

 1. Finanční prostředky lze poskytnout na akce investičního charakteru podél silnic I., II. nebo III. třídy a podél místních komunikací (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin. Akce se týkají:
  • výstavby, rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky;
  • výstavby a rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky;
  • nasvětlení přechodů
  • úpravy vjezdu do obce,
  • světelné signalizačního zařízení řídícího provoz samostatného přechodu pro chodce
  • instalace měřičů rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel

 

Nefinancované aktivity

Některé položky SFDI nefinancuje, jedná se např. o:

 • veřejné osvětlení (kromě nasvětlení přechodů pro chodce)
 • příjezdové cesty k objektům, kromě cest k objektům sloužícím veřejnosti
 • vjezdy a odbočky (do rodinných domků apod.).
 • vstupy do budov dle vyhlášky MMR ČR č. 369/2001 Sb.
 • ostatní konstrukce bez přímého vztahu k bezpečnosti, atd.

 

Povinné přílohy žádosti

 • Projektová dokumentace ověřená zpracovatelem a stavebním úřadem schválená ve stavebním řízení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), v rozsahu předepsaném vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (vč. příloh č. 8 a 9), nebo, v případě sloučeného řízení, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 11), zpracovaná v souladu s platnou legislativou, normami, technickými předpisy a respektující požadavky na bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb.);
  • situace stavby se zákresem bezbariérového užívání stavby musí být předložena v měřítku 1 : 250;
  • v případě žádosti o financování nasvětlení přechodu pro chodce, také příslušná ověřená a autorizovaná projektová dokumentace a světelný výpočet;
 • v případě, že žadatel předloží stavebním úřadem ve stavebním řízení neověřenou projektovou dokumentaci, doloží k takto předložené projektové dokumentaci čestné prohlášení statutárního orgánu žadatele o souladu předložené projektové dokumentace s dokumentací, která byla schválena ve stavebním řízení. K datu podání žádosti nesmí být předkládaná projektová dokumentace akce starší šesti let.

Položkový rozpočet

 • v rámci zadávací dokumentace soupis prací) stavebních objektů akce, jichž se poskytované finanční prostředky týkají. Pokud u akce, pro kterou se žádost o finanční prostředky předkládá, proběhlo již zadávací řízení na zhotovitele, předkládá žadatel pouze vysoutěžený rozpočet, resp. uzavřenou smlouvu o dílo včetně položkového rozpočtu. U úprav a výstavby přechodů pro chodce přes silnice I. třídy bude rozpočet rozdělen na položky financované obcí a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“). U úprav a výstavby přechodů pro chodce přes silnice II. a III. třídy bude rozpočet rozdělen na položky financované obcí a příslušným krajem. Položkový rozpočet musí být zpracován v souladu s vyhláškou MMR ČR č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (u dokumentace zpracované před datem účinnosti vyhlášky č. 169/2016 Sb. musí být zpracován v souladu s vyhláškou MMR ČR č. 230/2012 Sb.). V položkovém rozpočtu musí být vyznačeny neuznatelné náklady, které jsou vyčleněny ze strany žadatele nebo jsou vyloučeny z financování

Pravomocné stavební povolení (SP)

 • (SP) pro danou akci nebo souhlas s provedením ohlášené stavby vydaný příslušným stavebním úřadem nebo doklad nahrazující stavební povolení (Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby, Certifikát autorizovaného inspektora spolu s oznámením stavebního úřadu s vyznačením data vzniku oprávnění provést stavební záměr) ve smyslu zákona č.183/2006 Sb., včetně doložení případných výjimek vydaných stavebním úřadem dle §14 vyhlášky č. 398/2009 Sb. V případě, že k datu podání žádosti je vydané SP starší dvou let, doloží žadatel doklad o zahájení stavby. V případě, že předmětem žádosti je nasvětlení přechodu pro chodce nebo realizace světleného signalizačního zařízení, bude doloženo také příslušné povolení těchto staveb, bylo-li vydáno samostatně (např. i územní rozhodnutí o umístění stavby)
 • Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici II. a III. třídy, musí žádost obsahovat stanovisko odboru dopravy krajského úřadu k realizaci akce, zejména z hlediska jejího vlivu na bezpečnost dopravy, veřejnou prospěšnost a ve vazbě na existující krajský program a  dále  stanovisko  příslušné  krajské  správy  a  údržby  silnic
 • Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici I. třídy, musí žádost obsahovat vyjádření (stanovisko) správce této přilehlé komunikace (příslušný závod nebo správa ŘSD).
 • Stanovisko Policie ČR – dopravní nehodovost
 • A jiné

 

Další náležitosti:

 • Příspěvek SFDI nelze kombinovat s prostředky fondů EU.
 • Akce musí být v souladu s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu

Více na: https://www.sfdi.cz/soubory/prispevky/c-prisp_2-pravidla/pravidla_bezpecnost_2021.pdf