MŠMT - Sport a investice 2020 pro SK a TJ

MŠMT - Sport a investice 2020 pro SK a TJ


 

MŠMT

Výzva V5 Sport, investice 2020 pro SK a TJ

Kdo může žádat:         

 • spolek, splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a vyvíjející činnost minimálně 2 roky v oblasti sportu jako svou hlavní činnost, a to včetně pobočného spolku; jedná se pouze o sportovní kluby a tělovýchovné jednoty

Podporované aktivity:

 • novostavby včetně samostatných ucelených (samostatně kolaudovaných) etap dříve zahájené stavby
 • rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (včetně nástaveb a přístaveb), rozšíření vybavenosti

Výše a míra podpory:

 • minimálně:          4 mil. Kč
 • maximálně:         30 min. Kč
 • podíl vlastních zdrojů žadatele o dotaci musí být minimálně 30 % z celkových způsobilých výdajů

Termín výzvy:

 • Od 20.9.2019 do 31.10.2019

Cíle výzvy:

 • Cíl 1 – podpora sportování organizovaných sportovců ve všech věkových kategoriích s důrazem na sport dětí a mládeže.
 • Cíl 2 – umožnění rovného přístupu ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců o sportování.
 • Cíl 3 – rozvíjení sportovně technických parametrů sportovišť tak, aby splňovaly požadavky předepsané národními a mezinárodními sportovními federacemi, a aby sportovní zařízení byla bezpečná pro sportovce i pro ostatní veřejnost.
 • Cíl 4 – technické zhodnocení sportovních zařízení, které povede ke zlepšení jejich hygienické úrovně v souladu se zájmy ochrany přírody.

 


Ostatní podmínky

 

 • Žadatel musí být vlastníkem nemovitých věcí, které jsou předmětem IZ (a to jak pozemku, tak i stavby), případně oprávněný z práva stavby zatěžující pozemek, na němž se nachází stavba, a to minimálně na dobu 10 let od realizace projektu, případně nájemce či vypůjčitel nemovitých věcí, pokud má uzavřenou nájemní smlouvu, a to minimálně na dobu 10 let od ukončení realizace projektu.
 • Pokud žadatel žádá o dotaci na majetek, který nevlastní, vlastníkem majetku dotčeného dotací musí být pouze ÚSC (včetně kraje).
 • Veškeré nemovité věci, které jsou předmětem dotace, nesmí být zatíženy zástavním právem nebo bankovním úvěrem či jinou obdobnou formou zajištění od žádného subjektu
 • Dotace není poskytována na IZ zabezpečované tzv. „svépomocí“
 • Majetek pořízený z dotace bude po dobu minimálně 10 let od jeho pořízení využíván za účelem, pro který je dotace poskytována a žadatel musí zajistit po dobu minimálně 10 let zpřístupnění objektů (sportovišť), které byly předmětem dotace, pro veřejnost, a to min. v rozsahu 20% užívací (provozní doby);
 • Poskytnutá dotace nesmí být použita na podnikatelskou činnost sloužící k vytváření zisku.
 • Za způsobilé výdaje se v rámci IZ považují výdaje, které prokazatelně souvisí s předmětem IZ (včetně výdajů uskutečněných před podáním žádosti), např. projektové a přípravné činnosti, inženýrská činnost, dodávky interiérového vybavení.
 • Náležitosti žádosti:
  • formulář žádosti,
  • souhrnné čestné prohlášení žadatele podepsané statutárním orgánem žadatele, dle závazného vzoru,
   • o zajištění vlastních nutných finančních prostředků na spolufinancování akce,
   • o majetkových poměrech,
   • že je způsobilým žadatelem dle zásad podprogramu,
   • že je schopen finančně zajistit minimálně po dobu 10 let od uvedení objektu do trvalého užívání jeho udržitelnost,
   • že není v prodlení s plněním svých závazků vůči státnímu ani jinému veřejnému rozpočtu včetně vyrovnaných závazků vůči České správě sociálního zabezpečení,
   • že veškeré nemovité věci, které jsou předmětem dotace, nejsou zatíženy zástavním právem nebo bankovním úvěrem či jinou obdobnou formou,
   • že proti spolku není vedeno exekuční řízení či výkon rozhodnutí na peněžitá plnění, nenachází se v úpadku, konkursu nebo likvidaci,

 

 • K prokázání závazku třetího subjektu na spolufinancování akce, pokud žadatel nemá z vlastních zdrojů zajištěno dostatek finančních prostředků do 100 % nákladů akce, žadatel předloží:
  • v případě, že třetím subjektem je ÚSC – usnesení zastupitelstva, které souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z vlastního rozpočtu,
  • v případě, že třetím subjektem je svazek obcí – prohlášení odpovědného orgánu, který může schválit závazek poskytnutí finančních prostředků,
  • v případě, že třetím subjektem je další spolek – čestné prohlášení o poskytnutí finančních prostředků na dofinancování akce podepsané statutárním orgánem (volná forma).

 

 • investiční záměr,
 • usnesení zastupitelstva či jiného odpovědného orgánu, že souhlasí s podáním a výší vlastních prostředků
 • projektová dokumentace,
 • stavební povolení,
 • výpis z katastru nemovitostí-úředně ověřený,
 • výpis z veřejného rejstříku,
 • potvrzení o bezdlužnosti,
 • prohlášení spolků o využívání sportoviště pro sport,
 • atd.

Realizace akce musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2020