IROP 2014 – 2020 – výzva č. 86 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

IROP 2014 – 2020 – výzva č. 86 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení


IROP 2014 – 2020

2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Výzva č. 86: Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života

Cíl podpory:

 • Cílem výzvy je podpořit infrastrukturu uvedených škol a školských zařízení s cílem zlepšit podmínky ve výchově a vzdělávání, a přispět tak k přechodu žáků a studentů do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života.

Kdo může žádat:

 • školy a školská zařízení,
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit,
 • kraje,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • obce,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace,
 • organizační složky státu (dále jen „OSS“),
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu (dále jen „PO OSS“)

Území realizace:

 • Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy

Výše a míra podpory:

 • Minimální výše dotace: 1 000 000 Kč
 • Maximální výše dotace : 99 000 000  Kč
 • Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy
  •  Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %
  •  státní rozpočet: 15 %
 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském rejstříku
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %
  • státní rozpočet: 5 %
  • příjemce: 10 %
 • Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %
  • státní rozpočet: 5 %
  • příjemce: 10 %
 • Soukromě-právní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství í (např. obecně prospěšné společnosti, ústavy, spolky, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy), jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %
  • státní rozpočet: 10 %
  • příjemce 5 %
 • Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích (jedná se zejména o podnikatelské subjekty)
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %
  • státní rozpočet: 0 %
  • příjemce: 15 %

Termín výzvy:

 • od 27. září 2018 do 27. října 2019

Ostatní podmínky

 Typy podporovaných projektů

 • Vybudování či úprava tréninkových pracovišť školy samostatně zřízené podle § 16 odstavce 9 a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 •  Vybudování či úprava tréninkové bytové jednotky školy samostatně zřízené podle § 16 odstavce 9 a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 •  Vybudování či úprava školního poradenského pracoviště školy samostatně zřízené podle § 16 odstavce 9 a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Zajištění bezbariérovosti školy samostatně zřízené podle § 16 odstavce 9 a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, či školského poradenského zařízení podle § 116 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Vybudování či rozšíření nebo modernizace prostor školského poradenského zařízení podle § 116 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Mezi podporované aktivity výzvy patří:

 •  stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním či modernizací infrastruktury škol a školských zařízení (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí);
 • rekonstrukce a stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti škol a školských zařízení;
 • nákup nemovitosti;
 • pořízení vybavení.

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury:

 • škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením (podle § 16 odstavce 9 a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů);
 •  školských poradenských zařízení, tedy pedagogickopsychologických poraden a speciálně pedagogických center (podle § 116 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
 • Projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání platným k datu registrace žádosti o podporu

Cílové skupiny:  

 • děti do 3 let, děti v předškolním vzdělávání ,žáci (studenti) ,osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením,  osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb

Povinné přílohy

 • Plná moc
 • Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
 • Doklad o právní subjektivitě
 • Studie proveditelnosti
 • Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
 • Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
 • Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 • Položkový rozpočet stavby
 • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 • Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení
 • Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
 • Zřizovací či zakládací listina školy či školského poradenského zařízení
 • Čestné prohlášení o skutečném majiteli