SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - Cyklostezky

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury - Cyklostezky


Cyklostezky, cyklopruhy

SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury

Program zaměřený na výstavbu nebo opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty, pro rok 2021.

Kdo může žádat:                

 • Obec, svazek obcí, příspěvkové organizace obce, organizační složka obce
 • Kraj, příspěvková organizace zřízená krajem.

Cíl podpory:

 • výstavba cyklistických stezek
 • oprava cyklistických stezek
 • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy.

 

Intenzita podpory:  až 85 %

 • celkových uznatelných nákladů stavební části akce při výstavbě cyklistické stezky nebo celkových uznatelných nákladů stavební části akce na opravu cyklistické stezky, případně její části realizované v roce 2020, případně celkových uznatelných nákladů stavební části akce na zřízení jízdního pruhu pro cyklisty na místní komunikaci nebo na silnici II. či III. třídy.
 • V případě cyklistické stezky budované na opuštěném drážním tělese a za podmínky, že délka této cyklistické stezky bude minimálně 1 km, bude moci být příspěvek poskytnut až do výše 90 % celkových uznatelných nákladů stavební části akce

Termín výzvy:  do 1. února 2021


Ostatní podmínky

Definice cyklistické stezky:

 • Cyklistická stezka je ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, místní komunikací IV. třídy nebo veřejně přístupnou účelovou komunikací, ze které je vyloučen provoz silničních motorových vozidel1 a která:
  • svými parametry splňuje požadavky pro cyklistické stezky uvedené v ČSN 73 6110 a v Technických podmínkách 179 „Navrhování komunikací pro cyklisty“,
  • je značena ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dopravním značením C8a a C8b – cyklistická stezka, C9a a C9b – stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem nebo C10a a C10b – stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem.
 • Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty je jízdním pruhem pro cyklisty na místní komunikaci nebo na silnici II. nebo III. třídy vyznačeným vodorovnou dopravní značkou č. V 14 „Jízdní pruh pro cyklisty“, která je na vozovce vyznačena pomocí vodorovné dopravní značky č. V 2a „Podélná čára přerušovaná“, případně doplněná vodorovnou dopravní značkou č. V 1a „Podélná čára souvislá“, současně se svislou dopravní značkou č. IP 20a „Vyhrazený jízdní pruh“. Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty může být doplněn vodorovnou dopravní značkou V19 - Prostor pro cyklisty – tj. prostor určený pro cyklisty čekající na světelný signál "Volno" u křižovatky řízené světelným signalizačním zařízením. Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty se smí přejíždět jen příčně, a to na místě k tomu přizpůsobeném.
 • Ochranný jízdní pruh pro cyklisty je jízdním pruhem je jízdním pruhem pro cyklisty na místní komunikaci nebo na silnici II. nebo III. třídy vyznačeným pouze vodorovnou dopravní značkou č. V 14 „Jízdní pruh pro cyklisty“, která je na vozovce vyznačena pomocí vodorovné dopravní značky č. V 2b „Podélná čára přerušovaná“. Ochranný jízdní pruh pro cyklisty může být doplněn vodorovnou dopravní značkou V19 - Prostor pro cyklisty – tj. prostor určený pro cyklisty čekající na světelný signál "Volno" u křižovatky řízené světelným signalizačním zařízením. Ochranný jízdní pruh pro cyklisty se smí přejíždět příčně, přičemž na něj smí řidič jiného vozidla vjet rovněž v podélném směru tehdy, není-li přilehlý jízdní pruh pro toto vozidlo dostatečně široký.
 • Výstavba je proces realizace nové cyklistické stezky nebo přestavba stávající cyklistické stezky spočívající ve stavebních úpravách spojených s přestavbou zemního tělesa, čímž se rozumí rozšíření koruny komunikace, změna nivelety nebo přemístění osy komunikace tak, že nelze zachovat její původní vnější půdorysné nebo výškové ohraničení.
 • Oprava je činnost směřující k odstranění účinku částečného opotřebení nebo poškození majetku za účelem jeho uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jedná se o změnu dokončené stavby, při které se zachovává vnější ohraničení stavby, a při které se zlepšují její parametry a zvyšuje bezpečnost provozu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení majetku.

Nefinancované aktivity

 • Veřejné osvětlení cyklistické stezky vč. stožárů, položení kabelů a dalšího příslušenství a s tím spojené elektromontáže,
 • Odpočívací plochy vč. jejich vybavení – mapy, lavičky, stolky, odpadkové koše, osvětlení, informační tabule, přístřešky atd. (mobiliář),
 • Přeložky, Výjimkou jsou přeložky sítí vyvolané vlastní stavbou, které leží v trase předmětné stavby nebo ji kříží (přeložení rozvaděče, inženýrských sítí, elektrického vedení, veřejného osvětlení, sdělovacích kabelů atd.), přeložky dopravního značení, bezpečnostních prvků (zábradlí, svodidel apod.), které jsou vyvolanými náklady akce.
 • Dešťová a splašková kanalizace nebo kanalizační řady vč. úprav k odvádění vody (s výjimkou kanalizačních vpustí, šachet a přípojek sloužících k odvodu povrchových vod z tělesa cyklistické stezky),
 • Sjezdy nebo nájezdy na sousední nemovitosti,
 • Osázení vegetací a sadové úpravy a s tím související práce,
 • Opěrné zdi, které nejsou součástí tělesa cyklistické stezky,
 • Oplocení, s výjimkou oplocení, které plní funkci bezpečnostního prvku,
 • Příprava území s výjimkou území, které je součástí stavby cyklistické stezky,
 • Demolice objektů,
 • Geodetické a geometrické práce s výjimkou prací pro zaměření skutečného provedení stavby,
 • Vedlejší rozpočtové náklady, např. ztížené stavební podmínky, přirážky, provoz investora, stavební a autorský dozor atd. s výjimkou zařízení staveniště, kompletační činnosti a přechodného dopravního značení.
 • V případě, že cyklostezka je jedním ze 3 stavebních objektů realizované akce, je neuznatelným nákladem i procentuální poměrná část vedlejších rozpočtových nákladů ostatních stavebních objektů,
 • V případě, že cyklistická stezka je jediným stavebním objektem realizované akce, na kterou se příspěvek žádá, jsou neuznatelnými náklady náklady na pořízení projektové dokumentace přesahující 7% uznatelných nákladů stavební části cyklistické stezky.
 • V případě, že cyklistická stezka je jedním ze stavebních objektů realizované akce, na kterou se příspěvek žádá, lze náklady na projektovou dokumentaci zařadit mezi celkové uznatelné náklady maximálně ve výši 7% uznatelných nákladů stavební části cyklostezky. Ostatní náklady na projektovou dokumentaci jsou neuznatelné.

Povinné přílohy žádosti

 • Ověřená projektová dokumentace schválená ve stavebním řízení, položkový rozpočet. - K datu podání žádosti nesmí být předkládaná projektová dokumentace akce starší šesti let.
 • Pravomocné stavební povolení nebo písemný souhlas spec. stavebního úřadu - V případě, že k datu podání žádosti je vydané stavební povolení starší dvou let, doloží žadatel doklad o zahájení stavby.
 • Smlouva o dílo na zpracování dokumentace pro stavební povolení, resp. dokumentace pro ohlášení stavby, vč. specifikace jednotlivých položek
 • V případě, že cyklistická stezka je místní komunikací IV. třídy vedoucí po katastrálních územích více obcí, doloží žadatel o příspěvek Smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi těmito obcemi, která bude řešit mj. finanční a majetkoprávní vypořádání akce mezi účastníky tohoto smluvního vztahu.
 • Údaje k intenzitě automobilové a cyklistické dopravy (měření intenzity dopravy), soulad akce s rozvojovými dokumenty, vazba na jiné cyklostezky
 • Podpůrná stanoviska (stanovisko odboru dopravy krajského úřadu, stanovisko Policie ČR, že se jedná o nehodovou lokalitu). Atd. 

 

Více na: https://www.sfdi.cz/soubory/prispevky/c-prisp_2-pravidla/pravidla_cyklo_2021.pdf