SFRB - Státní fond rozvoje bydlení

SFRB - Státní fond rozvoje bydlení


SFRB - Státní fond rozvoje bydlení

Zaměření: Dotační a úvěrový program na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů.

Kdo může žádat:

Obec nebo dobrovolný svazek obcí; u hlavního města Prahy může být žadatelem o podporu také městská část hlavního města Prahy a u územně členěných statutárních měst může být žadatelem o podporu také městský obvod nebo městská část, jsou-li k tomu oprávněny.

Účel podpory:

 1. Finanční prostředky Fondu lze použít a dotaci poskytnout na pořízení:
  • sociálního domu,
  • části smíšeného domu odpovídající poměru podlahové plochy sociálních bytů k podlahové ploše všech bytů v domě,
  • sociálního bytu.
 2. Finanční prostředky Fondu lze použít a úvěr poskytnout na pořízení:
  • dostupného domu,
  • části smíšeného domu odpovídající poměru podlahové plochy dostupných bytů k podlahové ploše všech bytů v domě,
  • dostupného bytu.
 3. Na pořízení smíšeného domu lze použít dotaci s úvěrem nebo dotaci bez úvěru poskytnutého Fondem.

Intenzita a výše podpory:                         

 • až do výše celkových způsobilých nákladů investičního záměru,
 • nejvýše však do částky určené jako součin celkového počtu m2 podlahové plochy sociálních bytů a průměrných nákladů na výstavbu na 1 m2 užitkové plochy bytu.

 

Podmínky pro poskytnutí podpory:

 • minimální podlahová plocha nájemního bytu je 23 m2 a nepřesahuje 120 m2;
 • výstavba musí probíhat mimo záplavová území;
 • žadatel je vlastníkem pozemku, na kterém bude vybudována budova se sociálními nebo dostupnými byty;
 • budova, ve které budou vybudovány sociální nebo dostupné byty, je ve výlučném vlastnictví žadatele;
 • žadatel má zajištěny finanční prostředky na dofinancování investičního záměru;
 • na realizaci investičního záměru se nepoužije podpora z evropských fondů ani ze státního rozpočtu;
 • způsobilé náklady musí vzniknout po podání žádosti o poskytnutí podpory (to neplatí v případě výstavby sociálního bytu, kde je způsobilým nákladem i cena nemovité věci, byla-li zaplacena do 1 roku přede dnem nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace).

Podmínky pro poskytnutí dotace:

 • žadatel o dotaci je pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu, spočívajícím v poskytování bydlení v sociálním bytě;
 • žadatel se zaváže, že sociální byt bude sloužit k bydlení způsobilé domácnosti, a nájemní smlouvy bude uzavírat dle stanovených podmínek, vyplývajících z jeho pověření, nejméně však po dobu 20 let.

Úvěr lze využít na:

 • novostavbu dostupného domu nebo části smíšeného domu;
 • stavební úpravu prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne dostupný dům nebo část smíšeného domu;
 • stavební úpravu bytového domu nezpůsobilého k bydlení, kterou vznikne dostupný dům nebo část smíšeného domu;
 • modernizaci nevyužívaného bytového domu, kterou vznikne část smíšeného domu;
 • koupi dostupného domu nebo části smíšeného domu.

Podmínky pro poskytnutí úvěru:

 • úvěr může být poskytnut až do výše celkových způsobilých nákladů investičního záměru,
 • úroková sazba se stanovuje ve výši základní referenční sazby Evropské unie pro Českou republiku platné ke dni uzavření smlouvy snížené o 0,5 %, nejméně však ve výši 1 % ročně,
 • úroková sazba je fixní po celou dobu splácení úvěru,
 • úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem zahájení čerpání úvěru,
 • splatnost úvěru: 30 let ode dne dokončení stavby.

 

Termín výzvy: květen 2019


Způsobilé náklady:

 • koupi pozemku, jehož součástí je stavba,
 • zařízení staveniště,
 • pozemní úpravy a stavební práce,
 • materiál a jeho dopravu,
 • demoliční práce včetně uložení na skládce,
 • stavební a technický dozor,
 • revize a zkoušky,
 • náklady na základní vybavení,
 • daň z přidané hodnoty, s výjimkou části daně z přidané hodnoty, u níž obci jako plátci vznikne nárok na odpočet daně podle zákona o dani z přidané hodnoty.
 • Pokud je součástí investičního záměru demolice, je způsobilým nákladem 30 % nákladů na demolici.

Nezpůsobilé náklady:

 • na zpracování posudků a odhadů,
 • na projektovou dokumentaci,
 • související s vypracováním žádosti o podporu,
 • na koupi nemovité věci, pokud ji obec v posledních 10 letech přede dnem podání žádosti převedla na jinou osobu,
 • na dluhy smluvně převzaté nebo ze zákona přešlé související s kupovanou nemovitou věcí,
 • na garáže, komerční prostory a jiné prostory, jejichž užívání nesouvisí s bydlením.

Přílohy k žádosti o podporu:

 1. investiční záměr schválený příslušným orgánem žadatele,
 2. doklad o vlastnictví nemovité věci; to neplatí v případě pořízení koupí,
 3. vyjádření příslušného vodoprávního úřadu, že pozemek, na kterém se má sociální nebo dostupný byt nebo sociální, smíšený nebo dostupný dům pořídit, se nenachází v záplavovém území, nebo souhlasné závazné stanovisko vodoprávního úřadu s případnými omezujícími podmínkami pro výstavbu,
 4. doklad o pojištění nebo o pojistitelnosti nemovité věci,
 5. v případě žádosti o dotaci potvrzení o podání žádosti o pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu poskytování bydlení v sociálním bytě,
 6. čestné prohlášení žadatele o podporu malého rozsahu, je-li vyžadováno v závislosti na režimu veřejné podpory,
 7. v případě žádosti o úvěr doklady prokazující jeho schopnost úvěr splácet,
 8. další doklady požadované Fondem ve výzvě.

Podmínky pro poskytnutí podpory na výstavbu a modernizaci:

 1. projektová dokumentace, pokud je vyžadována podle stavebního zákona,
 2. novostavba musí být opatřena bezbariérovým vstupem do domu a výtahu a všechny byty v prvním nadzemním podlaží musí splňovat požadavky na přístupný byt; novostavba bytového domu o 4 a více nadzemních podlažích musí být vybavena výtahem a všechny jeho byty musí splňovat požadavky na přístupný byt,
 3. u modernizace nesmí být dotčená nemovitá věc alespoň 1 rok před podáním žádosti užívána na základě právního důvodu k bydlení,
 4. má-li nástavbou nebo přístavbou vzniknout sociální byt s podporou, může být v rámci jedné žádosti podpořeno nejvýše 12 sociálních bytů,

pro poskytnutí podpory na modernizaci musí rozpočtové náklady investičního záměru činit alespoň 500 000 Kč.