SFŽP - prioritní oblast 1: Voda

SFŽP - prioritní oblast 1: Voda


 

Národní program Životní prostředí

Prioritní oblast 1: Voda

Podoblasti: 1.3 Čistota povrchových a podzemních vod, 1.6 Zdroje vody a zlepšení dodávek pitné vody

Cíl podpory:

 • Účelem dotace je zajistit financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027. Pro tuto výzvu OPŽP 2021– 2027 bude podmínkou přijatelnosti stavební dokumentace pro provedení stavby, pravomocné stavební povolení a uzavřené smlouvy o dílo na realizační zakázku v takovém rozsahu, aby bylo možné neprodleně po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace („RoPD“) zahájit realizaci stavby a její financování.
 • Účel dotace bude splněn, bude-li žádost na realizaci opatření, vytvořená na základě projektové přípravy podpořené z této výzvy, podaná do OPŽP 2021–2027 a akceptovaná jako přijatelná.
 • Podpořené projekty ve smyslu této výzvy (tj. ukončená fáze přípravy projektů v rozsahu stavební dokumentace pro provedení stavby, uzavřené smlouvy o dílo na realizaci stavby a vydané pravomocné stavební povolení za účelem úspěšného podání žádosti o podporu) musí být realizovány nejpozději do 31. 1. 2022.

Kdo může žádat:

 • Obce/města
 • dobrovolné svazky obcí
 • příspěvkové organizace
 • obchodní společnosti (ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty)
 • zájmová sdružení právnických osob (ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
 • Všichni žadatelé musí být zároveň hlavním vlastníkem vodohospodářské infrastruktury v dotčené lokalitě dle podmínek Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 6 Programového dokumentu OPŽP 2014–2020.

Výše a míra podpory:

 • Výše celkové podpory poskytovaná formou dotace na jeden projekt činí max. 90 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Max. výše podpory je 5 mil. Kč na žádost a zároveň max.4 % z investičních nákladů na realizaci opatření OPŽP.
 • Dotace bude poskytnuta v plné výši zálohově po nabytí účinnosti smlouvy o podpoře a následně vyúčtována dle skutečně vynaložených výdajů a investičních nákladů na realizaci opatření dle uzavřené smlouvy o dílo. Vyúčtování dotace vůči Fondu musí proběhnout do 2 měsíců od ukončení realizace projektu, nejpozději však do 31. 3. 2022. Nevyužitá část dotace musí být vrácena Fondu nejpozději s vyúčtováním.

Alokace:

 • 250 mil. Kč

Termín výzvy:

 • 1. 9. 2020 – 31. 3. 2021 nebo do vyčerpání alokace

Ostatní podmínky

Podporované aktivity:

1.3.C Kanalizace:

 • Projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021 - 2027
 • Samostatně i v souběhu s 1.3.D a 1.6.B

1.3.D Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány):

 • Projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021 - 2027
 • Samostatně i v souběhu s 1.3.C a 1.6.B

1.6.B Přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody:

 • Projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021 - 2027
 • Samostatně i v souběhu s 1.3.C a 1.3.D

 

Způsobilé výdaje:

 • Variantní studie záměru/odborný posudek;
 • podkladové studie a analýzy dle specifických požadavků projektů (např. geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, čerpací zkoušky, oponentní posouzení návrhů technologického řešení úpraven vody);
 • projektové dokumentace v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (kromě dokumentace skutečného provedení stavby dle § 4 této vyhlášky), projektové dokumentace pro projekty dodávek, inženýrská činnost ve vazbě na zajištění územního, resp. stavebního povolení;
 • zadávací dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, případně dle dokumentu Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020);
 • organizace zadávacího řízení na realizaci vedoucí k uzavření smlouvy o dílo.

 

Přílohy žádosti:

 • Formulář Žádosti o poskytnutí podpory vyplní žadatel v AIS SFŽP;
 • variantní studie projektového záměru/odborný posudek, včetně uvedení předpokládaných nákladů na realizaci cílového opatření – je považováno za posudek dle zákona o Fondu. Závazná struktura odborného posudku/variantní studie k žádosti je uvedena v příloze č. 1;
 • kumulativní rozpočet nákladů na projektovou přípravu dle přílohy č. 2;
 • smlouva o zřízení a vedení bankovního účtu pro příjem dotace.