Středočeský Infrastrukturní fond (ISF)

Středočeský Infrastrukturní fond (ISF)


Středočeský Infrastrukturní fond (ISF)

Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu tematické zadání Životní prostředí

Cíl programu:

 • Cílem dotace je rozvoj obcí a rozvoj jejich činností v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024, s výhledem do 2030 a zkvalitnění vodohospodářské infrastruktury na území Středočeského kraje.

Kdo může žádat:

 • obec na území Středočeského kraje,
 • dobrovolný svazek obcí – vzniklý v souladu s § 49 až § 53 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rovněž na území Středočeského kraje.

Podporované aktivity:

 • Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo zemědělství) v rámci programu 129 300 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II
  • Podprogram 129 302 – podpora výstavby vodovodů za účelem zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou a podprogram 129 303 – podpora výstavby kanalizací a ČOV za účelem odkanalizování a zajištění potřebné úrovně čištění odpadních vod.

 

 • Projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014-2020 v Prioritní ose 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
  • Specifické cíle: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod, 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství, 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu, 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření.

 

 • Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo životního prostředí) v rámci Národního programu Životní prostředí – Výzvy č. 8/2018
  • Prioritní oblast: 1. Voda, podoblast 1.1 Snížení množství vypouštěného znečištění povrchových vod.

 

 • Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo životního prostředí) v rámci Národního programu Životní prostředí – Výzvy č. 4/2019
  • Prioritní oblast: 1. Voda, podoblast 1.3 Čistota povrchových i podzemních vod 1.6 Zdroje vody a zlepšení dodávek pitné vody.

Intenzita podpory:

 • max. výše požadované a poskytnuté dotace: 5 000 000 Kč,
 • min. spoluúčast: 15 % z celkových uznatelných nákladů projektu,
 • max. výše požadované a poskytnuté dotace nepřesáhne výši spoluúčasti příjemce na financování projektu sníženou o 35 % skutečných ročních daňových příjmů příjemce za rok 2020; v případě, že žádost o dotaci podává dobrovolný svazek obcí, skutečné roční daňové příjmy všech členů svazku se pro tento účel sčítají,
 • alokace programu: 50 000 000 Kč.

Termín výzvy:

 • od 6. dubna 2021 od 09:00 hodin do 5. května 2021 do 16:00 hodin

Ostatní podmínky

 • Žadatel může podat jednu žádost z Tematického zadání dle tohoto Programu.
 • Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí souhrn předpokládaných nákladů na realizaci projektu, uhradí příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů.
 • Žadatel před podáním žádosti důsledně analyzuje, zda se jedná o projekt investičního charakteru či neinvestičního charakteru nebo případně s investičním charakterem a neinvestičním charakterem.
 • Dotaci dle tohoto Programu lze poskytnout na projekt, který splňuje účel vymezený v Tematickém zadání tohoto Programu. Současně musí být tento projekt spolufinancován z jiných veřejných zdrojů, než jsou zdroje poskytovatele a příjemce, přičemž v této souvislosti musí být žadateli ze strany jiného veřejného poskytovatele vydáno „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ nebo „Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ nebo „Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků“.
 • Výběr dodavatele musí být příjemcem proveden v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Způsobilé výdaje:

 • Předmětem žádosti mohou být pouze peněžní prostředky, které jsou uznatelnými náklady projektu od 1. 1. 2020.

Povinné přílohy k žádosti:

 • Kopie „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ nebo „Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ nebo „Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků“ veřejného poskytovatele, z jehož rozpočtu je projekt spolufinancován.
 • Potvrzení o struktuře financování projektu v případě, že je projekt spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí.
 • Kopie dokumentu o založení dobrovolného svazku obcí v případě žadatele „dobrovolný svazek obcí“ a výpis z registru ekonomických subjektů pořízený na internetu.
 • Plná moc v originále s úředně ověřenými podpisy zmocněnce a zmocnitele.