Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje THÉTA - 4. veřejná soutěž

Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje THÉTA - 4. veřejná soutěž


 

Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje THÉTA – 4. veřejná soutěž

TAČR Technická agentura České republiky

Cíl podpory: je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na:

 • Podprogram 1 (PP1): zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy,
 • Podprogram 2 (PP2): nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi,
 • Podprogram 3 (PP3): podpora dlouhodobých technologických perspektiv

 

Kdo může žádat:

 • výzkumné organizace
 • podniky 

Termín výzvy:

 • od 11. 2. 2021 do 12. 5. 2021

Výše a míra podpory:

 • Alokace výzvy PP1/PP2/PP3: 75 mil. Kč / 400 mil. Kč / 170 mil. Kč
 • Max. výše podpory PP1/PP2/PP3: 10 mil. Kč /není stanovena /není stanovena
 • Max. výše podpory PP1/PP2/PP3: 90 % / 60 % / 90 %   

Podporované aktivity zahrnují:

 • Průmyslová vzor
 • Užitný vzor
 • Prototyp
 • Funkční vzorek
 • Software
 • Poloprovoz
 • Patent
 • Poloprovoz
 • Souhrnná výzkumná zpráva
 • Ostatní výsledky

Ostatní podmínky

 • Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu: jedná se o zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy a tvorby strategických a koncepčních dokumentů prostřednictvím podpory výzkumu a vývoje v oblasti energetiky. U tohoto podprogramu je vyžadována role aplikačního garanta, zejména protože se jedná o výzkum spojený s veřejnou správou a je nutné prokázat, že ta má o výstup/výsledek zájem
 • Podprogram 2 – Strategické energetické technologie: je zaměřen na podporu v oblasti energetických technologií a systémových prvků s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Návrhy projektů musí vykazovat dostatečně promyšlený aplikační potenciál, a to včetně budoucí komercializace. Zásadní je zapojení podniků, které musí v návrhu projektu dostatečně popsat plán na uplatnění výstupů/výsledků v praxi, které se očekávají do tří let od ukončení řešení projektu
 • Podprogram 3 – Dlouhodobé technologické perspektivy: jedná se podporu dlouhodobých technologických perspektiv v energetice, které budou realizovány prostřednictvím zejména výzkumných organizací. U návrhů projektů podaných do tohoto podprogramu se očekává aplikace v delším časovém horizontu. Může se jednat o technologie, u nichž zatím není nutně známá komerční uplatnitelnost
 • Podpora je určena uchazečům, jejichž návrhy projektů přinesou nové a do praxe aplikovatelné poznatky v sektoru energetiky
 • Hlavní uchazeč může být subjekt, který má sídlo, provozovnu nebo pobočku v České republice
 • Začátek řešení projektu je leden/únor 2022
 • TAČR podporuje pouze návrhy projektů, jejichž obsah nebo jejich část dosud nebyly a v současnosti nejsou řešeny v rámci jiného vlastního projektu
 • V této veřejné soutěži nepatří mezi způsobilé kategorie nákladů investice

 

Způsobilými výdaji jsou:

 • Osobní náklady včetně stipendií
 • Náklady na subdodávky  
 • Ostatní přímé náklady
 • Nepřímé náklady  

 

Povinné přílohy k žádosti o podporu:

 • Návrh projektu
 • Čestné prohlášení za uchazeče
 • Účetní závěrky za roky 2017, 2018 a 2019
 • Odborné předpoklady k řešení projektu
 • Oprávnění k činnosti relevantní k plánovaným činnostem v návrhu projektu
 • Vlastnická struktura za každého uchazeče