OPŽP - preventivní protipovodňová opatření

OPŽP - preventivní protipovodňová opatření


 

Podpora preventivních protipovodňových opatření

Operační program Životního prostředí 2014 - 2020

Výzva č. 149

Kdo může žádat:

 • obce, dobrovolné svazky obcí, kraje
 • státní podniky, organizační složky státu
 • nestátní neziskové organizace
 • veřejné výzkumné instituce, vysoké školy
 • městské části hlavního města Prahy
 • příspěvkové organizace
 • nestátní neziskové organizace

Výše a míra podpory:

 • dotace max. 85 % z celkových způsobilých výdajů s výjimkou vybudování varovných systémů, kde bude podpora poskytována ve výši 70 % celkových způsobilých výdajů.
 • alokace 50.000.000 Kč
 • min. výše způsobilých realizačních výdajů: 200 tis. Kč.

Termín výzvy:

 • 15.10.2020 – 17.12.2020

Ostatní podmínky

Podporované aktivity:

 1. Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
 • zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní

 

 1. Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány
 • budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby včetně budování a modernizace měřicích stanic
 • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému

 

Způsobilé výdaje:

 • projektová příprava a činnost odborného technického nebo autorského dozoru (projektová dokumentace, zadávací dokumentace, finanční analýza) max. do výše 6-10 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů (odstupňováno dle výdajů projektu)

 

Přílohy žádosti:

 • Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení nebo vyšší stupeň PD včetně položkového rozpočtu
 • Aktuální prohlášení o plátcovství DPH
 • Pravomocné územní rozhodnutí nebo stavební povolení (pokud bylo vydáno)
 • Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy požadovaná pro daný druh opatření
 • Aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy, případně jiný doklad o vlastnictví u akcí, kterých se týká (projekty stavebního charakteru)
 • Doklady dokazující oprávněnost užívat dotčené nemovitosti (pozemky a stavby) po dobu realizace akce a následné údržby po dobu nejméně 5 let od ukončení realizace akce
 • Doklad, ze kterého je patrné, že dané opatření je konkrétně obsažené v Plánu oblasti povodí, Plánu pro zvládání povodňových rizik nebo Plánu dílčího povodí či že se bude realizovat v dílčím povodí úseku vodního toku s významným povodňovým rizikem či že se bude realizovat v rizikovém území při přívalových srážkách v ČR.