OPŽP - prevence vzniku odpadů

OPŽP - prevence vzniku odpadů


Operační program Životní prostředí

SPECIFICKÝ CÍL 3.1.: Prevence vzniku odpadů

 

Podporované aktivity:

 1. Předcházení vzniku komunálních odpadů
 2. Předcházení vzniku průmyslových odpadů

 

Kdo může žádat:

 • obce, kraje, příspěvkové organizace obcí, krajů a státu
 • dobrovolné svazky obcí
 • státní organizace a státní podniky
 • veřejnoprávní instituce
 • nestátní neziskové organizace
 • podnikatelské subjekty
 • fyzické osoby podnikající

 

Výše a míra podpory:

 • Dotace max.85% z celkových způsobilých výdajů.
 • V případě, kdy bude financování projektů podléhat veřejné podpoře nebo bude v režimu de minimis, bude se výše nebo míra podpory řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt.
 • V případě projektů generujících příjmy budou způsobilé výdaje určeny odečtením příjmů projektu metodou výpočtu flat rate (jednorázovým snížením způsobilých výdajů paušální sazbou 20 %) nebo metodou výpočtu finanční mezery, jež jsou zapracovány do MS2014+ modulu CBA v rámci jednotlivých vyhlášených výzev.
 • Minimální způsobilé realizační výdaje jsou stanoveny na 500 000 Kč (bez DPH).

Termín výzvy:

 • 1.4.2020 – 30.7.2020

Ostatní podmínky

Typy podporovaných projektů (komunální odpady):

 • Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany (nikoliv kompostéry pro veřejnou zeleň). V rámci projektu není možné pořídit svozový prostředek ani manipulační techniku. Vztahuje se pouze na biologicky rozložitelné materiály rostlinného původu. V rámci projektu je možné pořídit štěpkovač přiměřeného výkonu, který bude používán pouze v souvislosti s předmětem projektu.  Štěpkovač nemůže být hlavním předmětem projektu, ale pouze dodatkovým zařízením, který nevytváří vlastní kapacitu.
 • Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu prostřednictvím rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů. V rámci projektu je možné sbírat použité oblečení (např. kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení, páry bot), použité textilní výrobky (např. deky, závěsy, povlečení), hračky a knihy.  V rámci projektu bude možné podpořit přiměřený svozový prostředek.
 • Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů. Jedná se o centra pro opětovné použití výrobků nebo systémy opětovného použití výrobků, které budou napojeny na konkrétní obce. V rámci projektů lze pořídit přiměřenou svozovou a manipulační techniku. Cílem projektu je motivovat občany, aby darovali nepotřebné funkční věci ze svých domácností před jejich vyhozením a zároveň podpořit zájem si podobný výrobek odebrat.
 • Zavádění tzv. systému „door-to-door“ (systém předcházení vzniku domovních odpadů u občanů, tzv. ode dveří ke dveřím). Tento systém může být kombinován s projekty míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů.

Typy podporovaných projektů (průmyslové odpady):

 • realizace nebo modernizace technologie, jejichž výstupem bude menší množství produkovaného odpadu na jednotku výrobku při dané výrobní technologii. Projekt musí být zaměřen na předcházení vzniku průmyslových odpadů, které doposud vznikají při dané výrobní činnosti.

 

Způsobilé výdaje:

 • projektová příprava a činnost odborného technického nebo autorského dozoru (projektová dokumentace, zadávací dokumentace, finanční analýza) max. do výše 6-10 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů (odstupňováno dle výdajů projektu)
 • stavební práce a dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory
 • nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku
 • zkoušky a dokumenty: způsobilé jsou zkoušky, dokumenty a testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání (uvedení do trvalého provozu)
 • zpracování analýzy potenciálu odpadů

 

Specifická kritéria přijatelnosti (komunální odpady):

 • Svozový prostředek v rámci projektů předcházení vzniku odpadů nesmí být používán k jiným účelům než těm, které jsou specifikovány v rámci projektového záměru žádosti. Svozový prostředek nemůže být hlavním předmětem projektu, ale pouze dodatkovým zařízením, který nevytváří vlastní kapacitu.
 • Nákladovost projektového záměru musí odpovídat charakteru předmětu a rozsahu projektu, cenám obvyklým v daném odvětví a místě realizace a zásadám 3E.
 • V případě projektů na pořízení domácích kompostérů musí být součástí Analýzy potenciálu produkce odpadů jasný výpočet, který doloží potenciální produkci biomasy, která bude kompostovatelná v kompostérech a zároveň výpočet, který doloží, že pořizované kompostéry jsou schopny tuto potenciální produkci pokrýt. Jako maximální roční kapacita kompostérů bude akceptována maximálně 0,6t (na vstupu) na 1 m3 kompostéru.
 • U projektů předcházení vzniku komunálních odpadů je nutný souhlas obce, na jejímž katastru dochází k realizaci projektu.

 

Specifická kritéria přijatelnosti (průmyslové odpady):

 • V případě podpory prevence vzniku průmyslových odpadů budou podporovány technologie, které zajistí snížení množství odpadů, které vznikají jako nedílná součást výroby, alespoň o 15 % (bude požadováno vyjádření v měrných jednotkách, a to v tunách odpadu/rok). Důraz bude kladen na aplikaci pokročilých nejlepších dostupných technik (BAT) s cílem dosažení nejlepších environmentálních parametrů.
 • Součástí podkladů žádosti je u projektů prevence vzniku průmyslových odpadů souhlasné stanovisko Odboru odpadů MŽP ČR. Podklady a žádost o vydání tohoto stanoviska MŽP je nutné předložit MŽP nejpozději do 1. 6. 2017.
 • V případě projektů předcházení vzniku průmyslových odpadů bude součástí žádosti doložení ročního hlášení o odpadech za poslední dva roky, ze kterých bude patrný dosavadní způsob nakládání s odpady, které při dané výrobě přímo vznikají. Roční hlášení bude žadatel dokládat každoročně po celou dobu udržitelnosti projektu.

 

Přílohy žádosti:

 • Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení vč.položkového rozpočtu
 • Územní rozhodnutí (popř. jiný doklad nahrazující územní rozhodnutí) s vyznačením nabytí právní moci v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
 • Stavební povolení s nabytím právní moci (pokud bylo vydáno)
 • Analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků
 • Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí
 • Stanovisko Odboru odpadů MŽP ČR, zda je projekt doporučen k podpoře (pouze u projektů prevence vzniku průmyslových odpadů)