IROP - výzva č. 75 - Deinstitucionalizace psychiatrické péče

IROP - výzva č. 75 - Deinstitucionalizace psychiatrické péče


 

 IROP 2014 – 2020 – výzva č. 75

PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

 

Cíl podpory:

 • Podpora je zaměřena na deinstitucionalizaci psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti. Konkrétně tedy na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a ambulance poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s duševním onemocněním. Dále na zřizování nových či rekonstrukce stávajících psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic a na vybavení mobilních týmů, tzn. podpora zařízení a vybavení mobilních multidisciplinárních týmů Center duševního zdraví a podpora zařízení a vybavení mobilních multidisciplinárních týmů (mimo Centra duševního zdraví).

Cílová skupina: 

 • Osoby s duševními poruchami a poruchami chování a jejich rodiny.

Kdo může žádat:

 • Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR,
 • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 •  nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace,
 •  obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů,
 • další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Výše a míra podpory:

 • Evropský fond pro regionální rozvoj:  1 700 000 000 Kč
 • státní rozpočet – 300 000 000 Kč
 • příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %
  • Státní rozpočet – 15 %
 • kraje/obce/dobrovolné svazky obcí
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %
  • Státní rozpočet – 5 %
  • Příjemce – 10 %
 •  organizace zřizované kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %
  • Státní rozpočet – 5 %
  • Příjemce – 5 %
 • organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace a obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %
  • Státní rozpočet – 0 %
  • Příjemce – 15 %
 • další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %
  • Státní rozpočet – 0 %
  • Příjemce – 15 %

 

 • Minimální /Maximální výše celkových způsobilých výdajů - Není stanovena

Termín výzvy:

 • Výzva je průběžná
 • Plné žádosti: od 13.7.2017 do 15.7.2020
 • O dřívějším ukončení příjmu žádostí o podporu informuje ŘO IROP veřejnost a žadatele minimálně 20 pracovních dnů na webových stránkách www.dotaceEu.cz/irop.

Ostatní podmínky

Specifika výzvy

 • Nebudou podporovány investice do infrastruktury pro poskytování lůžkové péče v psychiatrických nemocnicích.

Podporovaná aktivita

 • Hlavní podporované aktivity:
  1. Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče:
   • Centra duševního zdraví,
   • stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby,
   • ambulance poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s duševním onemocněním.
  2. Zřizování nových či rekonstrukce stávajících psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic:
   • Podporovanou aktivitou je rovněž pořízení a modernizace přímo souvisejícího přístrojového vybavení, věcného vybavení, nábytku, zdravotnických prostředků, technologií včetně informačních technologií.
  3. Vybavení mobilních týmů
   • podpora zařízení a vybavení mobilních multidisciplinárních týmů Center duševního zdraví
   •  podpora zařízení a vybavení mobilních multidisciplinárních týmů (mimo Centra duševního zdraví).
   • Podporovanou aktivitou je rovněž pořízení automobilů pro poskytování služeb v terénu.

Povinné přílohy

 1. Plná moc
 2. Zadávací a výběrová řízení
 3.  Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnosprávní smlouva nahrazující územní řízení
 4. Doklady k právní subjektivitě žadatele
 5.  Výpis z rejstříku trestů
 6. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 7. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 8.  Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu
 9.  Podklady pro hodnocení projektu
 10.  Položkový rozpočet stavby
 11.  Oprávnění nebo registrace k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění
 12. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví České republiky
 13. Vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
 14. Vyjádření Svazu zdravotních pojišťoven ČR
 15. Čestné prohlášení o skutečném majiteli