IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony


Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

IROP 2014- 2020

2:  Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Cíl podpory:

 • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.

Kdo může žádat:

 • Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Území realizace:

 • Území uhelných regionů (Ústecký, Karlovarský, Moravskoslezský kraj)

 

Výše a míra podpory:

 • Alokace :  311 764 706 Kč

 

Termín výzvy:

 • Předpoklad vyhlášení 31.12.2019
 • Předpoklad ukončení : 30.6.2020

Ostatní podmínky

 Povinné přílohy

 • Plná moc
 • Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
 • Doklad o právní subjektivitě
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Studie proveditelnosti
 • Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
 • Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
 • Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 •  Položkový rozpočet stavby
 • Průzkum trhu
 •  Seznam objednávek – přímých nákupů
 •  Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení