OP PIK - Inovace - výzva VII

OP PIK - Inovace - výzva VII


Program Inovace – Inovační projekt – Výzva VIII

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cíl podpory: pořízení moderních strojů, zařízení, know-how a licencí pro uvádění na trh inovovaných výrobků, technologií a služeb.           

Kdo může žádat:      

 • podnikatelské subjekty, žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
 • Projekty velkých podniků musí mít významný pozitivním dopad na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu
 • projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. m. Prahy

 

Výše a míra podpory:

 • dotace 1 mil. – 75 mil. Kč
 • dle velikosti podniku a aktivity: 25/35/45% - velký/střední/malý podnik

Termín:

 • příjem žádostí od 15.10.2020 do 30.04.2021

Podporované aktivity zahrnují:

 1. zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 2. zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
 3. zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
 4. zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)
 5. Aktivity c) a d) pouze jako doplněk a) či b)

Příklad úspěšného projektu

OPPI Inovace

 

VÝROBNÍ LINKA - ZNAČKY PRAHA s.r.o.

 • Výrobní a montážní linka pro proměnné dopravní značky
 • Realizace: 2009 - 2010
 • Náklady: 24 000 000,- Kč
 • Dotace: 12 000 000,- Kč

 

 

 

Ostatní podmínky

Způsobilými výdaji jsou:

 • PD a IČ, stavební práce (výše dle ÚRS) – max. 20 % nákladů na technologie,
 • technologie a hardware a sítě včetně souvisejícího SW,
 • SW a data,
 • Práva k užívání duševního vlastnictví (de-minimis pro VP),
 • Certifikace produktů (de-minimis pro VP),
 • Výdaje vynaložené na marketingovou inovaci,

Další podmínky:

 • projekt musí využít výsledky výzkumu a vývoje (prokazatelný, doložený a ukončený výzkum produktu),
 • nebudou podporovány projekty prosté obměny výrobního zařízení bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi,
 • Do způsobilých výdajů lze zahrnout náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku pouze do výše 50% celkových skutečných způsobilých investičních výdajů na projekt.
 • z programu nelze podporovat výzkum a vývoj, v okamžiku podání žádosti již musí být vývoj ukončen a tato skutečnost doložena,
 • podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví ve vybraných odvětvích CZ-NACE
 • závazným indikátorem je počet zavedených inovací,
 • zachování investice, podporované aktivity a majetku po dobu 5 let.