MŠMT - Výzva V6 Sport, investice 2020 pro Územně správní celky

MŠMT - Výzva V6 Sport, investice 2020 pro Územně správní celky


MŠMT

Výzva V6 Sport, investice 2020 pro územně správní celky

Kdo může žádat:         

 • Územní samosprávný celek (dále jen „ÚSC“) nad 10 tis. obyvatel – obec, městská část, obvod statutárního města a kraj.

Podporované aktivity:

 • novostavby včetně samostatných ucelených (samostatně kolaudovaných) etap dříve zahájené stavby
 • rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (včetně nástaveb a přístaveb), rozšíření vybavenosti.

Výše a míra podpory:

 • minimálně:          15 mil. Kč
 • maximálně:         40 min. Kč
 • podíl vlastních zdrojů žadatele o dotaci musí být minimálně 50 %  z celkových způsobilých výdajů

Termín výzvy:

 •  od 20.9.2019 do 31.10.2019

Cíle výzvy:

 • Cíl 1 – podpora sportování organizovaných sportovců ve všech věkových kategoriích s důrazem na sport dětí a mládeže.
 • Cíl 2 – umožnění rovného přístupu ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců o sportování.
 • Cíl 3 – rozvíjení sportovně technických parametrů sportovišť tak, aby splňovaly požadavky předepsané národními a mezinárodními sportovními federacemi, a aby sportovní zařízení byla bezpečná pro sportovce i pro ostatní veřejnost.
 • Cíl 4 – technické zhodnocení sportovních zařízení, které povede ke zlepšení jejich hygienické úrovně v souladu se zájmy ochrany přírody.

Ostatní podmínky

 

 • Pokud žadatel žádá o dotaci na majetek, který nevlastní, vlastníkem majetku dotčeného dotací musí být pouze ÚSC (včetně kraje).
 • Veškeré nemovité věci, které jsou předmětem dotace, nesmí být zatíženy zástavním právem nebo bankovním úvěrem či jinou obdobnou formou zajištění od žádného subjektu.
 • Dotace není poskytována na IZ zabezpečované tzv. „svépomocí“
 • Majetek pořízený z dotace bude po dobu minimálně 10 let od jeho pořízení využíván za účelem, pro který je dotace poskytována a žadatel musí zajistit po dobu minimálně 10 let zpřístupnění objektů (sportovišť), které byly předmětem dotace, pro veřejnost, a to min. v rozsahu 20% užívací (provozní doby);
 • Pokud má žadatel nemovitou věc ve výpůjčce na dobu neurčitou, případně uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou, nesmí být tato smlouva ukončena dříve než za dobu 10 let od realizace projektu;
 • Za způsobilé výdaje se v rámci IZ považují výdaje, které prokazatelně souvisí s předmětem IZ (včetně výdajů uskutečněných před podáním žádosti), např. projektové a přípravné činnosti, inženýrská činnost, dodávky interiérového vybavení.
 • Náležitosti žádosti:
  • formulář žádosti,
  • investiční záměr,
  • souhrnné čestné prohlášení žadatele podepsané statutárním orgánem žadatele dle závazného vzoru,
  • usnesení zastupitelstva či jiného odpovědného orgánu, že souhlasí s podáním žádosti o dotaci,
  • usnesení zastupitelstva, že souhlasí se závazkem k financování akce v požadované výši,
  • projektová dokumentace – výhradně na cd nebo jiném datovém nosiči,
  • pravomocné stavební povolení,
  • výpis z katastru nemovitostí,
  • prohlášení spolků o využívání sportoviště pro sport,

Realizace akce musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2020