Výzvy:

 • Pořízení cisternové automobilové stříkačky.
 • Pořízení nového dopravního automobilu.
 • Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice.

Pořízení cisternové automobilové stříkačky

Kdo může žádat:

 • Obec zřizující jednotku SDH
 • je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II nebo JPO III.

Výše a míra podpory:

 • Dotace může dosáhnout až 70 % uznatelných nákladů projektu, maximálně však 2,5 mil. Kč.

Pořízení nového dopravního automobilu

Kdo může žádat:

 • Obec zřizující jednotku SDH
 • je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II nebo JPO III nebo JPO V.

Výše a míra podpory:

 • Dotace může dosáhnout až 70 % uznatelných nákladů projektu, maximálně však 450 tis. Kč.

Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Kdo může žádat:

 • Obec zřizující jednotku SDH
 • zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce, která je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II, JPO III nebo JPO V,
 • dosud neobdržela dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice z rozpočtu Ministerstva vnitra,
 • budova rekonstruované požární zbrojnice je v majetku obce zřizující jednotku SDH obce,
 • pozemky pro výstavbu požární zbrojnice jsou v majetku obce, nebo je smluvně upraven závazek tak, aby po dokončení stavby, byly dotčené pozemky převedeny na stavebníka, a to kupní smlouvou, která bude uzavřena do 30 dní po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,
 • na stavbě ani na pozemku nevázne zástavní právo a věcné břemeno neomezuje činnost jednotky SDH obce.

Výše a míra podpory:

 • Dotace může dosáhnout až 50 % uznatelných nákladů projektu, minimálně však 450 tis. Kč, maximálně však 4,5 mil. Kč.
 • Stavba musí být v souladu s požadavky ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice.

Přílohy:

 • kopie smlouvy nebo oznámení o zřízení účtu u ČNB
 • zdůvodnění nezbytnosti akce na formuláři podle vzoru – podepsaný statut. zástupcem
 • kopie výpisu z katastru nemovitostí, nesmí být starší 6 měsíců
 • kopie snímku katastrální mapy s vyznačením objektu, nesmí být starší 6 měsíců
 • projektová dokumentace, včetně položkového rozpočtu
 • fotodokumentace stávajícího stavu – nepovinná příloha
 • potvrzení o havarijním stavu – nepovinná příloha

Termín výzvy:  předpoklad červen 2022

Nezávazná poptávka

5 + 10 =