Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí – Národní plán obnovy

Cíl programu:

 • Cílem dotace je podpora investičních projektů zaměřených na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny sociálních služeb.
 • Cílem je přispět k přeměně těch služeb, které jsou považovány za ústavní zařízení, pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.

Kdo může žádat:

 • Kraj, obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část
 • Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a jimi zřizované organizace
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje)
 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec či kraj
 • Organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace
 • Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy
 • Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby
 • Nadace a nadační fondy

Podporované oblasti:

 • výstavba, rekonstrukce a úprava objektů či zázemí sloužících pro poskytování sociálních služeb, nákup nemovitostí včetně pozemků
 • zvyšování kapacity komunitních sociálních služeb podporujících nezávislý život seniorů či osob se zdravotním postižením, ať už v domácím prostředí nebo v prostředí pobytové sociální služby
 • např. výstavba a rekonstrukce domovů pro seniory, chráněného bydlení, domovů se zvláštním režimem či domovů pro osoby se zdravotním postižením

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury níže uvedených služeb sociální péče:

 • Osobní asistence – pouze na území hl. m. Prahy;
 • Pečovatelská služba – pouze na území hl. m. Prahy;
 • Odlehčovací služby – celá ČR (mimo hl. m. Prahu) pouze v pobytové formě; v celkovém rozsahu pouze na území hl. m. Prahy;
 • Centra denních služeb – pouze na území hl. m. Prahy;
 • Denní stacionáře – v případě, že jsou součástí objektu, kde je poskytována pobytová služba – platí pro území ČR mimo Prahu. Pokud v objektu, kde je umístěn denní stacionář, není poskytována i pobytová služba, pak platí pouze na území hl. m. Prahy;
 • Týdenní stacionáře;
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením;
 • Domovy pro seniory;
 • Domovy se zvláštním režimem;
 • Chráněné bydlení.

Výše a míra podpory:

 • celková výše alokace: 2,8 miliard Kč
 • Dotace na projekt je poskytována ve výši 10 mil. – 80 mil. Kč (bez DPH)
 • Podpora je poskytována formou 100 % dotace z RRF (bez DPH).
 • Podpora bude poskytnuta a proplácena ex-post na základě dokladů předložených příjemcem v žádosti o platbu.

Termín výzvy:

 • Od 20.5.2022 do 30.11.2022
  • Uzavírka 1.kolo: 31.7.2022
  • Uzavírka 2. kolo: 30.9.2022

Nezávazná poptávka

6 + 13 =